Remont ciągu komunikacyjnego Długiego Pobrzeża

Remont ciągu komunikacyjnego Długiego Pobrzeża

Wykonanie nawierzchni drogowych wraz z warstwami izolującymi na stropach, małą architekturą i odwodnieniem liniowym

– Gdańsk

Rodzaj zadania

Projekt remontu ciągu komunikacyjnego Długiego Pobrzeża będzie polegał na rozbiórce istniejącej nawierzchni, demontażu płyt granitowych, kostki brukowej. Projekt zakłada wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm pod ułożenie płyt kamiennych i kostki kamiennej.

Nawierzchnie ciągów pieszo – jezdnych Długiego Pobrzeża i Rybackiego Pobrzeża zakłada się wykonać z płyt kamiennych 100×50 wys. 8 cm (schemat ułożenia płyt pokazano na rysunku planu sytuacyjnego) oraz obustronnej opaski o szerokości zmiennej. Schody w ciągu komunikacyjnym zaprojektowano z płyt kamiennych. Przed schodami zaprojektowano pas ostrzegawczy z płytek z wypustkami koloru białego.

Dodatkowo w ramach małej architektury należy zamontować ławki (24 szt.) i kosze na śmieci (36 szt.) zgodnie z planem sytuacyjnym. Specyfikacje techniczne elementów małej architektury stanowią załącznik do opisu technicznego.

W zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych przewiduje się wykonanie regulacji wieka: studni kanalizacji deszczowej, studni kanalizacji sanitarnej, studni wodomierzowych, wpustów deszczowych, zasów wodociągowych i hydrantów.

Zakres prac

  1. Roboty przygotowawcze
  2. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe
  3. Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 15 cm
  4. Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm. Kostka kamienna 9/11
  5. Chodniki z płyt kamiennych o grubości 100x50x10cm
  6. Krawężniki kamienne o wymiarach 20×30 cm
  7. Obrzeże kamienne wtopione o wymiarach 8×25 cm
  8. Elementy małej architektury
  9. Odwodnienie liniowe

ZAMAWIAJĄCY:
Granaria Development Gdańsk BIS Sp. z o. o.

TERMIN REALIZACJI:
06.03.2019r. – 28.06.2019r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.