Wykonanie robót drogowych w ramach budowy Parku

Wykonanie robót drogowych w ramach budowy Parku

Wykonanie robót drogowych w ramach budowy Parku przy zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych „OPACKA”

– Gdańsk

Rodzaj zadania

Na terenie działek Inwestora planowana jest lokalizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Na potrzeby tej inwestycji zaprojektowano układ drogowy dowiązany wysokościowo do poziomu projektowanych budynków, dojazdu od ul. Opackiej projektowanego wg odrębnego opracowania oraz otaczającego terenu.

W ramach opracowania zaprojektowano zjazd do garażu podziemnego o szerokości 5,6 m z poszerzeniami na łukach. Krawędzie wewnętrzne rampy zjazdowej wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R= 5,0m. Pochylenie podłużne rampy wynosi maksymalnie 15%. Nawierzchnia zjazdu do garażu została zaprojektowana z kostki betonowej, a na początkowym fragmencie z kostki betonowej farmerskiej.

Od północnej strony rampy zjazdowej do garażu zaprojektowano ścieżkę wzmocnioną prowadzącą do windy, która służy do przewozu pojemników na śmieci. Szerokość ścieżki wynosi min. 1,2 m. Nawierzchnię ścieżki zaprojektowano jako mineralną HanseGrand Robust.

Na terenie wewnętrznym zaprojektowano układ ścieżek o szerokości min. 1,5m. Pochylenie poprzeczne ścieżek jest jednostronne i wynosi 2%. Nawierzchnia ścieżek została zaprojektowana jako mineralna HanseGrand.

Po zachodniej stronie projektowanej zabudowy, wzdłuż Potoku Oliwskiego zaprojektowano ciąg pieszy wzmocniony o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2% oraz zmiennym pochyleniu podłużnym. Projektowany ciąg pieszy obramowano opornikiem betonowym wtopionym. Nawierzchnię ciągu należy wykonać jako mineralną HanseGrand Robust.

Na terenie parku zlokalizowano drogę techniczną o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2%. Pochylenie podłużne projektowanej drogi zawiera się w zakresie 1,6 – 4,5%. Nawierzchnię drogi należy wykonać z kraty trawnikowej przerośniętej trawą.

Zakres prac

  1. Zjazd do garażu podziemnego,
  2. Drogę wjazdową na budowę + miejsce do zawracania,
  3. Nawierzchnia z hanse grand,
  4. Ściek skarpowy, odwodnienie liniowe, koryto odwadniające powierzchniowe
  5. Wjazd do przepompompowni
  6. Droga techniczna w parku

ZAMAWIAJĄCY:
INVEST KOMFORT

TERMIN REALIZACJI:
20.12.2021r. – 19.05.2022r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.